31.03.2021

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW PRZY UŻYCIU PLATFORMY PIESTO.IO

§ 1.
Definicje

 1. Określenia użyte w niniejszych ogólnych warunkach zawierania umów przy użyciu Platformy Piesto.io pisane z dużej litery mają znaczenie, jak poniżej:

  1) Strona lub Strony – oznacza rozumianych łącznie bądź każdego z osobna: Pożyczkodawcę, Piesto.io lub Pożyczkobiorcę.

  2) Kampania – prezentacja Projektu na Platformie przez czas określony przez Pożyczkobiorcę oraz wskazany w Karcie Projektu, dokonywana celem pozyskania środków pieniężnych na rzecz Pożyczkobiorcy na realizację Projektu.

  3) Karta Projektu – formularz informacyjny dostępny na Platformie wypełniony przez Pożyczkobiorcę i zawierający następujące informacje i dokumenty:

  a) informacje o Pożyczkobiorcy (w tym nazwę lub imię i nazwisko, NIP, PESEL/KRS, telefon, e-mail);

  b) opis Projektu (w tym informację o lokalizacji nieruchomości oraz rodzaju nieruchomości);

  c) zdjęcia nieruchomości (w przypadku istniejącej zdjęcia nieruchomości, a w przypadku planowanej wizualizację projektu);

  d) skan tytułu nabycia (akt notarialny);

  e) skanu decyzji o pozwoleniu na budowę, warunkach zabudowy oraz innych aktach administracyjnych dotyczących nieruchomości;

  f) skanu operatu szacunkowym wskazującego wartość rynkową nieruchomości lub podobnego dokumentu;

  g) harmonogramie finansowania (okres trwania pożyczki);

  h) czasie trwania Kampanii;

  i) kwocie Minimalnej i Maksymalnej;

  j) oprocentowaniu pożyczki zawieranej na podstawie Umowy pożyczki pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą;

  k) informację o standardowych ryzykach związanych z Projektem;

  l) dodatkowych kwestiach związanych z którąkolwiek z powyższych informacji.

  4) OWU – ogólne warunki zawierania Umów, w tym przy użyciu platformy Piesto.io.

  5) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

  6) Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

  7) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  8) Pożyczkodawca – każda osoba fizyczna, osoba prawną lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca Konto Pożyczkodawcy na Platformie.

  9) Konto Pożyczkodawcy – zindywidualizowana i dostępna po zalogowaniu podstrona Platformy, która jest przypisana do konkretnego Pożyczkodawcy, utworzona na podstawie Umowy o prowadzenie Konta Pożyczkodawcy.

  10) Konto Pożyczkobiorcy – zindywidualizowana i dostępna po zalogowaniu podstrona Platformy przypisana do konkretnego Pożyczkobiorcy, utworzona na podstawie umowy o prowadzenie Konta Pożyczkobiorcy.

  11) Kwota Minimalna – minimalna ilość środków pieniężnych potrzebna do realizacji Projektu, określona w Karcie Informacyjnej Projektu.

  12) Piesto.io – spółka Piesto.io Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Karola Bohdanowicza 17/37, 02-127 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879448, REGON: 388004052, NIP: 7011015090, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000,00 PLN.

  13) Platforma lub Piesto.io – platforma internetowa prowadzona przez Piesto.io pod adresem Piesto.io, która umożliwia prezentowanie Projektów oraz zapewnienie finansowania Projektów za pomocą finansowania społecznościowego.

  14) Waluta Wirtualna - oznacza to walutę wirtualną w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przy czym Waluty Wirtualne przyjmowane przez Piesto.io wskazane będą na Platformie.

  15) Udane Zakończenie Kampanii – sytuacja, w której upłynął czas Kampanii i zostały wpłacone środki pieniężne, których łączna wartość na dzień zakończenia Kampanii jest większa niż Kwota Minimalna lub sytuację, w której czas Kampanii jeszcze nie upłynął, ale łączna wartość wpłaconych środków pieniężnych jest większa od Kwoty Maksymalnej.

  16) Projekt – konkretne przedsięwzięcie, w szczególności zamierzenie inwestycyjne dotyczące nieruchomości, które obejmuje bieżącą działalność gospodarczą Pożyczkobiorcy, budowę, przebudowę, remont, rewitalizację, modernizację lub adaptację budynku, zmierzające do poprawy lub zmiany aktualnego stanu nieruchomości celem komercjalizacji, wynajmu, dzierżawy bądź sprzedaży nieruchomości lub jej części, w tym odrębnych lokali mieszkalnych lub użytkowych, nabycie nieruchomości, spłatę istniejącego zadłużenia Pożyczkobiorcy, realizację określonej transakcji bądź inwestycji, które jest prezentowane użytkownikom sieci Internet, którzy nie posiadają Konta Pożyczkodawcy bądź Konta Pożyczkobiorcy oraz Pożyczkodawcom przy wykorzystaniu Platformy celem pozyskania środków na jego realizację; szczegółowe założenia danego Projektu określa Karta Informacyjna Projektu.

  17) Pożyczkobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, w szczególności dewelopera w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1468 ze zm., tzw. ustawa deweloperska), który przy wykorzystaniu Platformy prezentuje Projekty użytkownikom oraz Pożyczkodawcom celem pozyskania środków pieniężnych na realizację Projektów.

  18) Regulamin - Regulamin korzystania z platformy internetowej Piesto.io.

  19) Strona Projektu – podstrona na Platformie, na której znajdują się informacje wskazane w Karcie Projektu dotycząca konkretnego Projektu oraz jego Pożyczkobiorcy, a także pliki do pobrania udostępnione przez Pożyczkobiorcę.

  20) Umowa o prowadzenie Konta Pożyczkodawcy – umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną przez Piesto.io, która polega na prowadzeniu Konta Pożyczkodawcy na Platformie na rzecz Pożyczkodawcy, przy czym umowa jest generowana automatycznie przez Portal i zawierana jest drogą elektroniczną.

  21) Umowa o prowadzenie Konta Pożyczkobiorcy – umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną przez Piesto.io, która polega na prowadzeniu Konta Pożyczkobiorcy oraz przypisanych do niego Stron Projektu na Platformie na rzecz Pożyczkobiorcy, przy czym umowa może być generowana automatycznie przez Platformie i zawierana jest drogą elektroniczną.

  22) Umowa Pożyczki – umowa pożyczki, na podstawie której Pożyczkodawca udziela pożyczki Pożyczkobiorcy w związku z realizacją Projektu, przy czym umowa generowana jest automatycznie przez Platformę i zawierana jest drogą elektroniczną.

  23) Umowy lub Umowa – oznaczają osobno bądź łącznie każdą Umowę o prowadzenie Konta Pożyczkodawcy, Umowę o prowadzenie Konta Pożyczkobiorcy i Umowę pożyczki, które są zawierane przy użyciu Platformy, Umowę o prowadzenie Konta Pożyczkobiorcy, która może zostać zawarta przy użyciu Platformy.

  24) Usunięcie Konta Pożyczkodawcy – usunięcie na żądanie Pożyczkodawcy bądź z inicjatywy Piesto.io Konta Pożyczkodawcy z Platformy.

  25) Dezaktywacja Konta Pożyczkodawcy – zawieszenie funkcjonalności Konta Pożyczkodawcy na żądanie Pożyczkodawcy lub z inicjatywy Piesto.io.

  26) Licznik Kampanii – rejestr środków pieniężnych, które zostały zainwestowane przez Pożyczkodawcę w dany Projekt za pomocą Platformy; przyrost środków pieniężnych będzie widoczny na Stronie Projektu i będzie składał się z licznika wskazującego, na jaką kwotę Pożyczkodawcy łącznie udzielili pożyczki (zawarli Umowy Pożyczki i środki pieniężne zostały zaksięgowane na Rachunku Powierniczym).

  27) Rachunek Powierniczy – rachunek bankowy utworzony na mocy umowy Piesto.io z bankiem i Pożyczkobiorcą, który służy gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez Pożyczkodawców na rzecz Pożyczkobiorcy, z którego środki pieniężne mogą być zwolnione wyłącznie na rzecz Pożyczkodawców (w przypadku niedojścia do skutki Kampanii) lub w na rzecz Pożyczkobiorcy (w przypadku Udanego Zakończenia Kampanii).

 2. Określenie, o których mowa w ust. 1, znajdują zastosowanie do wszystkich Umów, chyba że dana Umowa stanowi inaczej.

 3. Niniejsze OWU ma zastosowanie do wszystkich Umów, w tym również Umów, które nie są zawierane przy użyciu Platformy, chyba że dana Umowa stanowi inaczej.

§ 2.
Ogólne zasady zawierania Umów

 1. Celem zawierania Umów jest:

  a) zapewnienie prawidłowego działania i wykorzystania wszystkich funkcjonalności Platformy;

  b) zabezpieczenie interesów Pożyczkodawcy;

  c) zagwarantowanie najwyższej jakości usług świadczonych przez Piesto.io;

  d) prowadzenie Kampanii na rzecz Pożyczkobiorcy przy użyciu Strony Projektu;

  e) zgromadzenie środków pieniężnych celem sfinansowania Projektu za pomocą finansowania społecznościowego poprzez pożyczki społecznościowe.

 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w ustawie o oświadczeniu usług drogą elektroniczną, to usługi świadczone na podstawie:

  a) Umowy o prowadzenie Konta Pożyczkodawcy;

  b) Umowy o prowadzenie Konta Pożyczkobiorcy.

 3. Poniżej wskazane Umowy są automatycznie generowane przez Platformę i zawierane poprzez wybranie na Koncie Pożyczkodawcy lub Pożyczkobiorcy dyspozycji „Podpisz umowę”:

  a) Umowa o prowadzenie Konta Pożyczkodawcy;

  b) Umowa o prowadzenie Konta Pożyczkobiorcy;

  c) Umowa Pożyczki.

§ 3.
Zasady zawierania Umów za pomocą Platformy

 1. Piesto.io prowadzi Platformę celem umożliwienia Pożyczkobiorcom prezentowania Projektów na Stronach Projektów, a także zgromadzenia środków na realizację Projektu przy pomocy finansowania społecznościowego zapewnionego poprzez udzielanie pożyczek przez Pożyczkodawców.

 2. Piesto.io zapewnia wyłącznie środowisko informatyczne Platformy celem zapewnienia funkcjonalności, o których mowa w Regulaminie oraz umożliwienia realizacji przez Strony celów wskazanych w OWU.

 3. W żadnym wypadku Piesto.io nie jest odbiorcą oferty prezentowanej przez Pożyczkobiorcę na Stronach Projektu ani też jakiegokolwiek oświadczenia woli oraz nie pośredniczy w zawieraniu umów bądź dokonywaniu innych czynności prawnych pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą.

 4. W żadnym wypadku Piesto.io nie jest Stroną Umowy lub innej czynności prawnej dotyczącej Projektu, a dokonywanej pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą.

§ 4.
Prawa i obowiązki Piesto.io

 1. Piesto.io zapewnia nieprzerwane funkcjonowanie Platformy oraz gwarantuje najwyższą jakość swoich usług zgodnie z Regulaminem.

 2. Piesto.io informuje Pożyczkodawcę oraz Pożyczkobiorcę o wszelkich zmianach wprowadzonych w OWU oraz w Regulaminie po zawarciu Umowy o prowadzenie Konta Pożyczkodawcy lub Umowy o prowadzenie Konta Pożyczkobiorcy. Zmiany znajdują zastosowanie wobec Pożyczkodawcy i Pożyczkobiorcy w terminie 7 dni od dnia poinformowania ich o tych zmianach przy użyciu odpowiednio Konta Pożyczkodawcy i Konta Pożyczkobiorcy oraz od przesłania informacji o zmianach na adres poczty elektronicznej wskazany na Koncie Pożyczkodawcy lub Koncie Pożyczkobiorcy.

 3. Piesto.io prowadzi Konto Pożyczkodawcy na podstawie Umowy o prowadzenie Konta Pożyczkodawcy.

 4. Piesto.io prowadzi Konto Pożyczkobiorcy oraz Strony Projektu na podstawie Umowy o prowadzenie Konta Pożyczkobiorcy.

 5. Piesto.io weryfikuje treści umieszczone na Platformie wyłącznie stosownie do uprawnień przyznanych mu w Regulaminie bądź w Umowach. W pozostałym zakresie odpowiedzialność za treści zamieszczone na Platformie ponoszą Pożyczkodawca i/lub Pożyczkobiorca.

§ 5.
Prawa i obowiązki Pożyczkobiorcy

 1. Piesto.io tworzy Konto Pożyczkobiorcy i Strony Projektu na podstawie i na warunkach określonych w Umowie o prowadzenie Konta Pożyczkobiorcy, OWU oraz w Regulaminie.

 2. Prowadzenie przez Piesto.io Stron Projektu oraz Konta Pożyczkobiorcy jest odpłatne na zasadach określonych w Umowie o prowadzenie Konta Pożyczkobiorcy.

 3. Wszelkie treści i materiały zamieszczane na Stronie Projektu dotyczące Pożyczkobiorcy i Projektu są własnością i pochodzą wyłącznie od Pożyczkobiorcy oraz mają charakter wyłącznie informacyjny, promocyjny i reklamowy. Piesto.io w żaden sposób nie ingeruje w treści i materiały przygotowywane przez Pożyczkobiorcę oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

 4. Materiały i treści są zamieszczane na Stronie Projektu przed rozpoczęciem Kampanii i nie mogą być w czasie trwania Kampanii uzupełniane ani modyfikowane, przy czym Piesto.io może dokonać korekty Kampanii w przypadku oczywistych omyłek pisarskich lub innych błędów niemających znaczącego wpływu na Kampanię, przy czym każdorazowa korekta danych wymaga adnotacji na Stronie Projektu wraz z datą i zakresem korekty.

 5. Zamieszczenie przez Pożyczkobiorcę treści na Stronie Projektu może być ograniczone przez Piesto.io stosownie do Regulaminu bądź Umowy o prowadzenie Konta Pożyczkobiorcy.

 6. Piesto.io i Pożyczkobiorca są uprawnieni do wypowiedzenia Umowy o prowadzenie Konta Pożyczkobiorcy z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, przy czym upływ okresu wypowiedzenia nie może upływać w trakcie trwania Kampanii – w takim przypadku okres wypowiedzenia wydłuża się do końca miesiąca, w którym nastąpiło zakończenie Kampanii.

 7. Piesto.io uprawniony jest wypowiedzieć Umowę o prowadzenie Konta Pożyczkobiorcy bez zachowania okresu wypowiedzenia, również w trakcie trwania Kampanii, w przypadkach gdy:

  a) z informacji pozyskanych przez Piesto.io odnośnie Pożyczkobiorcy oraz Projektu wynika, że:

  i. Pożyczkobiorca narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa bądź swoje obowiązki korporacyjne,

  ii. Pożyczkobiorca znajduje się w stanie niewypłacalności lub w stanie zagrażającym niewypłacalnością,

  iii. wobec Pożyczkobiorcy nastąpiło wszczęcie postępowania układowego, restrukturyzacyjnego bądź likwidacyjnego lub ustanowiono dla Pożyczkobiorcy, jego majątku lub działalności, likwidatora, syndyka, kuratora, nadzorcy sądowego, zarządcy, lub osoby o podobnej funkcji,

  iv. Pożyczkobiorca działa w celu popełnienia przestępstwa.

  b) w ocenie Piesto.io zamieszczane przez Pożyczkobiorcę na Stronie Projektu treści:

  i. mają charakter obraźliwy i/lub naruszający dobra osobiste (jeżeli dotyczy) którejkolwiek ze Stron, osób trzecich, mniejszości rasowych, narodowych, etnicznych, seksualnych i innych;

  ii. stanowią mowę nienawiści;

  iii. zachęcają do naruszania przepisów prawa bądź przedstawiają szczegółowy opis czynów naruszających przepisy prawa;

  iv. zachęcają do popełnienia przestępstwa lub przedstawiają szczegółowy opis popełnienia przestępstwa.

  c) w ocenie Piesto.io prowadzenie Strony Projektu ma na celu ułatwienie popełnienia przez Pożyczkobiorcę przestępstwa;

  d) prowadzenie Strony Projektu w ocenie Piesto.io przyczyniałoby się do prania pieniędzy określonego w przepisach ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.);

  e) Pożyczkobiorca podczas realizacji Projektu narusza przepisy prawa;

  f) Pożyczkobiorca nie jest zdolny spłacać wymagalnych zobowiązań wiążących się z realizacją Projektu lub przyznaje, że brak mu zdolności do spłaty tych wymagalnych zobowiązań;

  g) Pożyczkobiorca złoży wniosek o ogłoszenie swojej upadłości bądź osoba trzecia inna niż Pożyczkobiorca złoży wniosek o ogłoszenie ich upadłości, przy czym wniosek ten nie zostanie wycofany w terminie 14 dni, chyba że wniosek tej osoby trzeciej jest oczywiście bezzasadny;

  h) nastąpi wszczęcie postępowania układowego, restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego Pożyczkobiorcy lub ustanowiony zostanie dla Pożyczkobiorcy, jego majątku bądź działalności, likwidator, syndyk, kuratora, nadzorca sądowy, zarządca, lub osoba o podobnej funkcji;

  i) Pożyczkobiorca znajdzie się w stanie niewypłacalności lub w stanie grożącym niewypłacalnością;

  j) Pożyczkobiorca pomimo upomnienia narusza postanowienia OWU bądź Umowę na prowadzenie Konta Pożyczkobiorcy.

 8. Przed wypowiedzeniem Umowy o prowadzenie Konta Pożyczkobiorcy Piesto.io wyznaczy Pożyczkobiorcy termin na złożenie pisemnych wyjaśnień lub usunięcie stanu naruszenia przepisów prawa. W wyznaczonym terminie Kampania może zostać zawieszona.

 9. Wypowiedzenie Umowy o prowadzenie Konta Pożyczkobiorcy skutkuje usunięciem Konta Pożyczkobiorcy oraz wszystkich Stron Projektu z Platformy i jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 10. Wypowiedzenie Umowy o prowadzenie Konta Pożyczkobiorcy nie rodzi skutków dla Kampanii, w których nastąpiło Udane Zakończenie Kampanii, a wszystkie Umowy zawarte przez Pożyczkobiorcę są ważne i skuteczne. Kampanie w toku zostają zakończone w ten sposób, jakby upłynął termin i nie nastąpiło Udane Zakończenie Kampanii.

§ 6.
Prawa i obowiązki Pożyczkodawcy

 1. Konto Pożyczkodawcy tworzy Piesto.io na podstawie i na warunkach określonych w Umowie o prowadzenie Konta Pożyczkodawcy, OWU oraz w Regulaminie.

 2. W celu aktywowania Konta Pożyczkodawcy po jego utworzeniu, Pożyczkodawca wypełnia dane niezbędne do zawarcia Umowy Pożyczki oraz zweryfikowania tożsamości Pożyczkodawcy, w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania, obywatelstwo, numer i rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), PESEL, adres e-mail.

 3. Konto Pożyczkodawcy jest aktywne od chwili zweryfikowania tożsamości Pożyczkodawcy będącego osobą fizyczną lub potwierdzenia poprawności danych podanych przez Pożyczkodawcę, który nie jest osobą fizyczną, do chwili rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy o prowadzenie Konta Pożyczkodawcy, z wyłączeniem okresu, w którym nastąpiła Dezaktywacja Konta Pożyczkodawcy.

 4. Pożyczkodawca może dokonać inwestycji przez złożenie dyspozycji „Zainwestuj” wyłącznie w przypadku, gdy jego Konto Pożyczkodawcy jest aktywne oraz w razie gdy uprzednio dokonał za pośrednictwem narzędzia do bezpiecznych płatności elektronicznych płatności odpowiadającej kwocie, na którą zamierza zawrzeć Umowę Pożyczki. Złożenie dyspozycji „Zainwestuj” spowoduje zawarcie wyłącznie Umowy Pożyczki pomiędzy Pożyczkodawcą i Pożyczkobiorcą. Kolejne czynności, które zmierzają do zabezpieczenia zwrotu udzielonej pożyczki, w szczególności obejmujące zawarcie Umowy Powierniczego Przelewu Praw i Wierzytelności nie będą zawierane za pomocą Platformy.

 5. Weryfikacja tożsamości Pożyczkodawcy, który jest osobą fizyczną realizowana jest przy użyciu aplikacji typu Szybka Identyfikacja, GroszConnect Instantor, bądź za pomocą mWeryfikatora lub innej metody pozwalającej zweryfikować tożsamość Pożyczkodawcy. Piesto.io wybiera metodę weryfikacji tożsamości stosownie do możliwości i preferencji Pożyczkodawcy. Piesto.io potwierdza poprawność danych Pożyczkodawcy, który nie jest osobą fizyczną przy użyciu publicznych rejestrów.

 6. Pożyczkodawca może w dowolnym momencie dokonać Dezaktywacji Konta Pożyczkodawcy bądź Usunięcia Konta Pożyczkodawcy. W przypadku Dezaktywacji Konta Pożyczkodawcy, Pożyczkodawca uprawniony jest do ponownego aktywowania swojego Konta Pożyczkodawcy w dowolnym momencie.

 7. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia utworzenia Konta Pożyczkodawcy Pożyczkodawca nie zawarł Umowy pożyczki, Piesto.io uprawniony jest do dokonania Dezaktywacji Konta Pożyczkodawcy. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia Dezaktywacji Konta Pożyczkodawcy przez Piesto.io Pożyczkodawcy nie zgłosi Piesto.io na adres email Piesto.io bądź pisemnie na adres Piesto.io żądania ponownej aktywacji Konta Pożyczkodawcy, Piesto.io może dokonać Usunięcia Konta Pożyczkodawcy.

 8. Usunięcie Konta Pożyczkodawcy następuje wraz ze złożeniem odpowiedniej dyspozycji przez Pożyczkodawcy bądź z inicjatywy Piesto.io stosownie do Umowy o prowadzenie Konta Pożyczkodawcy i jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 9. Piesto.io jest uprawniony wypowiedzieć Umowę o prowadzenie Konta Pożyczkodawcy w przypadku gdy:

  a. w ocenie Piesto.io korzystanie z Konta Pożyczkodawcy oraz inwestowanie ma na celu ułatwienie popełnienia przestępstwa przez Pożyczkodawcę;

  b. w ocenie Piesto.io korzystanie z Konta Pożyczkodawcy oraz inwestowanie przyczyniałoby się do prania pieniędzy określonego w przepisach ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.);

  c. korzystając z Konta Pożyczkodawcy lub inwestując Pożyczkodawca narusza przepisy prawa;

  d. Piesto.io poweźmie uzasadnione przypuszczenie, że Pożyczkodawca nie jest zdolny do spłaty swoich innych wymagalnych zobowiązań lub przyznaje, że brak mu tej zdolności;

  e. Pożyczkodawca złoży wniosek o ogłoszenie swojej upadłości lub osoba trzecia inna niż Pożyczkodawca złoży wniosek o ogłoszenie ich upadłości, przy czym wniosek ten nie zostanie wycofany w terminie 14 dni, chyba że wniosek tej osoby trzeciej jest oczywiście bezzasadny;

  f. nastąpi wszczęcie postępowania układowego, restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego Pożyczkodawcy lub ustanowiony zostanie dla Pożyczkodawcy, jego majątku bądź działalności, likwidator, syndyk, kurator, nadzorca sądowy, zarządca lub osoba o podobnej funkcji;

  g. Pożyczkodawca znajdzie się w stanie niewypłacalności bądź w stanie grożącym niewypłacalnością;

  h. Pożyczkodawca pomimo upomnienia narusza OWU bądź Umowę na prowadzenia Konta Pożyczkodawcy.

 10. Wypowiedzenie przez Piesto.io Umowy o prowadzenie Konta Pożyczkodawcy skutkuje usunięciem Konta Pożyczkodawcy i jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 11. Wypowiedzenie Umowy o prowadzenie Konta Pożyczkodawcy nie rodzi skutków wobec już zrealizowanych inwestycji przez Pożyczkodawcę, a zawarte przez Pożyczkodawcę Umowy są ważne i skuteczne.

§ 7.
Zawarcie Umowy Pożyczki

Na potrzeby realizacji Projektu, Pożyczkodawca udzieli Pożyczkobiorcy pożyczki na podstawie Umowy Pożyczki zawartej z Pożyczkodawcą za pośrednictwem Platformy. Szczegółowe warunki i zasady udzielenia pożyczki określone będą w Umowie Pożyczki, do której niniejsze OWU będzie miało odpowiednie zastosowanie.

§ 8.
Prawa i obowiązki Pożyczkodawcy będącego Konsumentem

 1. Do Pożyczkodawców będących Konsumentami stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach o prawach konsumenta (Dz. U.2019.134 tj. z dnia 2019.01.23).

 2. Pożyczkodawcy będącemu Konsumentem przysługuje, z zastrzeżeniem § 9, prawo odstąpienia od danej Umowy tj. Umowy o prowadzenie Konta Pożyczkodawcy oraz Umowy Pożyczki w terminie 14 dni od dnia zawarcia danej Umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pocztą podpisanego przez Pożyczkodawcy oświadczenia o odstąpieniu od danej Umowy.

 3. Usunięcie Konta Pożyczkodawcy z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 2 jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy o prowadzenie Konta Pożyczkodawcy.

 4. Złożenie dyspozycji „Rezygnuję z udzielenia pożyczki” na Koncie Pożyczkodawcy z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 2 jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy Pożyczki.

 5. W przypadku odstąpienia od Umowy w sposób określony w ust. 3 lub 4 powyżej, Piesto.io we własnym imieniu bądź w imieniu Pożyczkobiorcy przesyła Pożyczkodawcy potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Pożyczkodawcy wskazany na Koncie Pożyczkodawcy.

 6. Pożyczkodawca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu na formularzu, którego wzór w zakresie odstąpienia od Umowy pożyczki stanowi Załącznik nr 1 do OWU, a w zakresie Umowy o prowadzenie Konta Pożyczkodawcy Załącznik nr 2 do OWU.

 7. W przypadku odstąpienia od danej Umowy tj. Umowy o prowadzenie Konta Pożyczkodawcy lub Umowy Pożyczki umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Pożyczkodawca złożył oświadczenie o odstąpieniu od danej Umowy przed przyjęciem przez przedsiębiorcę jego oferty, oferta przestaje wiązać.

 8. Odstąpienie od Umowy o prowadzenie Konta Pożyczkodawcy skutkuje usunięciem Konta Pożyczkodawcy z Platformy.

 9. Pożyczkodawcy zostaną zwrócone wszystkie dokonane przez niego płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Pożyczkodawcy o odstąpieniu od danej Umowy.

 10. Zwrot płatności Pożyczkodawcy będącemu Konsumentem następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Pożyczkodawca, chyba że Pożyczkodawca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w tym opłaty transakcyjne związane z przekazem środków pieniężnych lub Waluty Wirtualnej.

§ 9.
Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Pożyczkodawcy w odniesieniu do umów:

  a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w tym danej Umowy nie przysługuje Pożyczkodawcy, który nie jest Konsumentem.

§ 10.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

W przypadku ewentualnych sporów wynikłych bądź mogących wyniknąć z danej Umowy Pożyczkodawca będący konsumentem może m.in.: zasięgnąć pomocy u Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/ lub skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów, Pożyczkodawca będący Konsumentem może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 11.
Postanowienia końcowe

Piesto.io zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym OWU celem zapewnienia jego aktualności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Piesto.io uprawniona jest do zmiany niniejszego OWU w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez rozesłanie do użytkowników w wersji elektronicznej nowej wersji OWU, jednakże do powstałych wcześniej zobowiązań stosuje się każdorazowo treść OWU obowiązującą w dacie zawarcia umowy. W przypadku użytkowania nie będącego konsumentem, w przypadku zmiany OWU, może on w formie dokumentowej pod rygorem nieważności wypowiedzieć łączącą Strony umowę za 2 tygodniowym terminem wypowiedzenia. Brak wypowiedzenia lub przystąpienie Stron do wykonywania umowy uznaje się za milczącą akceptacją zmienionych OWU. W przypadku zmiany umowy z konsumentem, dokonywanej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, Piesto.io udzieli użytkownikowi, w sposób czytelny i prostym językiem, informacji na temat dokonanych zmian OWU, w tym wyda egzemplarze wszelkich dokumentów tworzących umowę z Klientem na piśmie lub, jeśli konsument wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku, w szczególności w formie załącznika do wiadomości e-mail oraz umożliwi wypowiedzenie umowy z uwagi na dokonywaną zmianę umowy i jej rozwiązanie wraz z wejściem zmian w życie – bez dodatkowych wymogów w tym zakresie.

 

Aktualności

Zobacz wszystkie